Բորսայի կանոնները կարգավորում են բորսայի գործունեության բոլոր բնագավառները, ինչպես նաև սահմանում են բորսայական շուկայի մասնակիցների նկատմամբ պահանջները: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնները գրանցվում են արժեթղթերի շուկայի կարգավորող և վերահսկիչ մարմինը հանդիսացող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Կանոնների փոփոխությունները` ընդգրկվելով կանոնների վերջնական տարբերակներում, տեղադրվում բորսայի կայքում` ՀՀ ԿԲ-ում գրանցման պահից երեք օրվա ընթացքում:

Ստորև տեղադրված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով:


Առևտրի ընդհանուր կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.12.2015թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 12.12.2013թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Արտարժույթի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 23.12.2013թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)

- ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի Գլխավոր տնօրենի որոշում՝ Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին


Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված է 25.04.2017թ.-ին)


Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 25.04.2017թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն)


Շուկա ստեղծողի կանոններ (ներառյալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 30.12.2010թ.-ին գրանցված փոփոխություն)


Պետական պարտատոմսերի գործակալների գնանշումների կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 14.08.2015թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.12.2015թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 11.12.2015թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն)


Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ


Սակագների մասին կանոններ


Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 19.07.2018թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն)


Վերահսկողության կանոնակարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 03.12.2018թ.-ին գրանցված)


Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ


Վերստուգողի կանոնակարգ


Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 14.08.2015թ.-ին գրանցված, նոր խմբագրություն) 
Թարմացված է առ` 15.01.2019