Հայաստանի ֆոնդային բորսայի դիտորդ խորհուրդը նշանակվում է ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից և բաղկացած է Նախագահից և չորս անդամից: Դիտորդ խորհուրդը սահմանում է ընկերության ընդհանուր ռազմավարությունն ու քաղաքականությունը և իրավասու է որոշումներ կայացնել դրանց առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բացառայությամբ այն հարցերի, որոնց քննարկման և հաստատման բացառիկ իրավունքն օրենսդրությամբ վերապահված է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի դիտորդ խորհուրդը հաստատում է նաև բորսայի կանոնները:

Դիտորդ խորհրդի ներկա անդամներ
Թարմացված է առ` 05.12.2019