Բորսայի կանոնները կարգավորում են բորսայի գործունեության բոլոր բնագավառները, ինչպես նաև սահմանում են բորսայական շուկայի մասնակիցների նկատմամբ պահանջները: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնները գրանցվում են արժեթղթերի շուկայի կարգավորող և վերահսկիչ մարմինը հանդիսացող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Կանոնների փոփոխությունները` ընդգրկվելով կանոնների վերջնական տարբերակներում, տեղադրվում բորսայի կայքում ՀՀ ԿԲ-ում գրանցման պահից երեք օրվա ընթացքում:

Ստորև տեղադրված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով:

 


Առևտրի ընդհանուր կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Արտարժույթի առևտրի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Գլխավոր տնօրենի որոշում ՝

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին

 

Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված է 08.02.2019թ.-ին)

 

Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն)

 

Շուկա ստեղծողի կանոններ

(ներառյալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված փոփոխություն)

 

Պետական պարտատոմսերի գործակալների գնանշումների կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ

 

Սակագների մասին կանոններ

 

Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Վերահսկողության կանոնակարգ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ

 

Վերստուգողի կանոնակարգ

 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ

(ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

 

Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից

 

Որակի կառավարման քաղաքականություն

 

Թարմացված է առ` 18.03.2020