Բորսայի կանոնները կարգավորում են բորսայի գործունեության բոլոր բնագավառները, ինչպես նաև սահմանում են բորսայական շուկայի մասնակիցների նկատմամբ պահանջները: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնները գրանցվում են արժեթղթերի շուկայի կարգավորող և վերահսկիչ մարմինը հանդիսացող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Կանոնների փոփոխությունները` ընդգրկվելով կանոնների վերջնական տարբերակներում, տեղադրվում բորսայի կայքում` ՀՀ ԿԲ-ում գրանցման պահից երեք օրվա ընթացքում:

Ստորև տեղադրված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով:


Առևտրի ընդհանուր կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցվածն)


Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Արտարժույթի առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)

- ՆԱԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի Գլխավոր տնօրենի որոշում՝ Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին


Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված է 08.02.2019թ.-ին)


Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված նոր խմբագրություն)


Շուկա ստեղծողի կանոններ (ներառյալ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված փոփոխություն)


Պետական պարտատոմսերի գործակալների գնանշումների կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ


Սակագների մասին կանոններ


Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Վերահսկողության կանոնակարգ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ


Վերստուգողի կանոնակարգ


Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ (ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08.02.2019թ.-ին գրանցված)


Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից

Թարմացված է առ` 21.06.2019