Հայաստանի ֆոնդային բորսան պարբերաբար լրամշակում է բորսայի և դեպոզիտարիայի կանոնները, ինչը պայմանավորված է գործընթացների և ընթացակարգերի անընդհատ կատարելագործմամբ, ինչպես նաև նոր ծառայությունների կարգավորման անհրաժեշտությամբ: Կանոններում առաջարկվող փոփոխությունների, ինչպես նաև կանոնների լրամշակված տարբերակների կամ նոր կանոնների պաշտոնական հաստատումից և գրանցումից առաջ կարևոր ենք համարում դրանց համակողմանի քննարկումը շահագրգիռ անձանց հետ:

Կայքի այս հատվածը նախատեսված է կանոնների և դրանցում առաջարկվող փոփոխությունների տեղադրման համար: Վերջիններս այս բաժնում տեղադրվում են նախագծերի քննարկման համար գումարվող դիտորդ խորհրդի նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ: Նախագծերի հաստատումից և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ՀՀ ԿԲ-ում գրանցումից հետո փաստաթղթերի վերջնական տարբերակները տեղադրվում են կայքի Բորսայի կանոններ բաժինում:
 

-Կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ

-Արտարժույթի առևտրի կանոններ

-Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ

-Անդամակցության եվ շուկային մասնակցության
կանոններ

-Առանց դեպոնացման արտարժույթով հասցեական գործարքների կնքման կանոններ

-Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ

-Առևտրի ընդհանուր կանոններ

-Շուկա ստեղծողի կանոններ

-Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ

 

-Արժեթղթերի միջազգային տարբերակիչ և նույնականացնող ծածկագրերի շնորհման կարգ

-Հեռահար համակարգերի միջոցով դեպոզիտար ծառայություններից օգտվելու կանոններ

-Սակագների մասին կանոններ 

Ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ կարծիքներն ու առաջարկությունները խնդրում ենք ներկայացնել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Գլխավոր իրավախորհրդատուին, հեռ.`  +374 60 69 55 55 լրաց. 111:

Թարմացված է առ` 03.02.2021