Հայաստանի ֆոնդային բորսան պարբերաբար լրամշակում է բորսայի և դեպոզիտարիայի կաննոնները, ինչը պայմանավորված է գործընթացների և ընթացակարգերի անընդհատ կատարելագործմամբ, ինչպես նաև նոր ծառայությունների կարգավորման անհրաժեշտությամբ: Կանոններում առաջարկվող փոփոխությունների, ինչպես նաև կանոնների լրամշակված տարբերակների կամ նոր կանոնների պաշտոնական հաստատումից և գրանցումից առաջ կարևոր ենք համարում դրանց համակողմանի քննարկումը շահագրգիռ անձանց հետ:

Կայքի այս հատվածը նախատեսված է կանոնների և դրանցում առաջարկվող փոփոխությունների տեղադրման համար: Վերջիններս այս բաժնում տեղադրվում են նախագծերի քննարկման համար գումարվող Դիտորդ խորհրդի նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ: Նախագծերի հաստատումից և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ՀՀ ԿԲ-ում գրանցումից հետո փաստաթղթերի վերջնական տարբերակները տեղադրվում են կայքի Բորսայի կանոններ բաժինում:

Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ

Առևտրի ընդհանուր կանոններ

Առանց դեպոնացման արտարժույթով հասցեական գործարքների կնքնման կանոններ

Սակագների մասին կանոններ

Ներկայացված նախագծերի վերաբերյալ կարծիքներն ու առաջարկությունները խնդրում ենք ներկայացնել Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Գլխավոր իրավախորհրդատուին, հեռ.`  +374 60 69 55 55 լրաց. 111:

Թարմացված է առ` 10.04.2019