Բորսայի կանոնները կարգավորում են բորսայի գործունեության բոլոր բնագավառները, ինչպես նաև սահմանում են բորսայական շուկայի մասնակիցների նկատմամբ պահանջները: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնները գրանցվում են արժեթղթերի շուկայի կարգավորող և վերահսկիչ մարմինը հանդիսացող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Կանոնների փոփոխությունները` ընդգրկվելով կանոնների վերջնական տարբերակներում, տեղադրվում բորսայի կայքում ՀՀ ԿԲ-ում գրանցման պահից երեք օրվա ընթացքում:

Ստորև տեղադրված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոնների ամենավերջին գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: Բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են pdf ֆորմատով:

 


Առևտրի ընդհանուր կանոններ

 

 

Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ

 

 

Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ

 

 

Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ

 

 

Արտարժույթի առևտրի կանոններ

 

 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ

 

 

Գլխավոր տնօրենի որոշում ՝

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին

 

Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ

 

 

Պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման կանոններ

 

 

Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ

 

 

Շուկա ստեղծողի կանոններ

 

 

Արժեթղթերի շուկա ստեղծողի կանոններ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 27․11․2020թ․-ի N  1/633Ա որոշմամբ գրանցված Արժեթղթերի շուկա ստեղծողի կանոնները նոր խմբագրությամբ ուժի մեջ կմտնեն 28․05․2021թ․-ին, իսկ Արժեթղթերի շուկա ստեղծողի կանոնների գործողության սկիզբ  կհամարվի սույն կանոններն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը՝ 31․05․2021թ․։

Պետական պարտատոմսերի գործակալների գնանշումների կանոններ

 

 

Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ

 

 

Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ

 

 

Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ

 

Սակագների մասին կանոններ

 

Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ

 

 

Վերահսկողության կանոնակարգ

 

 

Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ

 

Վերստուգողի կանոնակարգ

 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ

 

 

Քաղվածք տեղեկատվական անվտանգության քաղաքականությունից

 

Որակի կառավարման քաղաքականություն

 

Թարմացված է առ` 04.12.2020