Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղեկագիրը հրապարակվում է ամսական հաճախականությամբ և պարունակում է ֆոնդային բորսայում և կենտրոնական դեպոզիտարիայում կատարված գործարքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն (ներառյալ արտաբորսայական շուկայում կատարված գործարքները): Տեղեկագրի յուրաքանչյուր թողարկման մեջ ներառվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • Բորսայում նոր ցուցակված արժեթղթերը, 
  • Բոլոր գործիքներով բորսայական առևտրի տվյալները (այդ թվում` ամսական և տարեկան կտրվածքով համեմատություններ և արտարժույթով առևտրի օրական վիճակագրությունը,
  • Ըստ իրականացված առևտրի ծավալի, գործարքների թվի և շուկայական կապիտալիզացիայի լավագույն ընկերությունները,
  • Ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի թողարկողների ֆինանսական ցուցանիշները (ընդհանուր ակտիվներ, եկամուտներ, ROA, ROE և այլն),
  • Դեպոզիտարիայի գործունեության վերաբերյալ տվյալներ (այդ թվում` բաժնետերերի ռեեստրի վարումը ՀԿԴ միջոցով իրականացնող ընկերությունների թիվը, արժեթղթերի սեփականատերերի սպասարկվող հաշիվների քանակը, բորսայական և արտաբորսայական գործարքների արդյունքում արժեթղթերի փոխանցումների ծավալները),
  • Ամսվա վերջի դրությամբ բորսայի անդամ հանդիսացող ընկերությունների ցուցակը և տվյալները:

Ամսական տեղեկագրի առաջին համարը Հայաստանի ֆոնդային բորսան հրապարակվել է 2003 թվականի օգոստոսին: Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության մասին տվյալները տեղեկագրում ընդգրկվում են սկսած 2008 թվականի հունիսից: Բոլոր տեղեկագրերը ներկայացված են pdf ֆորմատով:

 

 

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել
Թարմացված է առ` 04.06.2021